Nieuws

Over financiële zaken

Bijzonder uitstel 2015 aanvragen voor 1 maart 2017

Kunt u door overmacht de aangiften 2015 niet voor de vastgestelde datum doen? Dan kunt u met een gemotiveerd verzoek bijzonder uitstel krijgen. U kunt dit uitstel aanvragen tot 1 maart 2017. Voor aanwijsposten wordt geen bijzonder uitstel verleend.

Bent u afhankelijk van informatie uit het buitenland en hebt u deze informatie niet ontvangen? Kunt u hierdoor niet op tijd aangifte doen en is er sprake van overmacht? Dan kan de CVU (team Centrale verwerking uitstelregeling) u bijzonder uitstel verlenen. Het moet dan wel gaan om een van de volgende situaties:

Uw

Read more

Ontwikkelingen digitale post en ondersteuning burgers

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de uitnodiging tot het doen van aangifte volgend jaar digitaal en ook nog op papier wordt verstuurd.

De Belastingdienst heeft de afgelopen periode verkend of de uitnodiging om aangifte te doen alleen digitaal verstuurd kan worden naar de Berichtenbox van MijnOverheid. De conclusie is dat de tijd nog niet rijp is om deze aangiftebrief inkomstenbelasting enkel digitaal te versturen.

Sommige voorzieningen die het raadplegen van de aangiftebrief in de Berichtenbox voor burgers en hun helpers gemakkelijk maken, zoals een Berichtenbox-app of een machtigingsmogelijkheid voor

Read more

Verhuurd terrein was via onderhuur verplicht ondernemingsvermogen

Den Haag  – Het verwijzingshof oordeelt dat ook terrein 2 tot het ondernemingsvermogen behoort. Er is geen sprake van gewekt vertrouwen.

A dreef aanvankelijk samen met zijn vader B in maatschapsverband en later alleen een onderneming. De onderneming werd uitgeoefend op bedrijfsterrein 1. Dit terrein werd gehuurd door B die dit terrein onderverhuurde aan de maatschap. Het terrein maakte deel uit van een groter complex van bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen. In 1995 kocht A het complex en verhuurde hij naast terrein 1 ook terrein 2 aan zijn vader. De overeenkomst tot onderverhuur

Read more

Geen beroep mogelijk bij belastingrechter bij afwijzing verzoek om uitstel of kwijtschelding van betaling

Den Haag – Anders dan de Hoge Raad eerder oordeelde is volgens de Hoge Raad niet de belastingrechter maar de burgerlijke rechter bevoegd bij een geschil over een afwijzing van een verzoek om uitstel of kwijtschelding van betaling.

B ontving zijn IB-aanslag 2012 met een te betalen bedrag. Hij vroeg tevergeefs om kwijtschelding van dat bedrag. B ging in beroep tegen die afwijzing. De rechtbank oordeelde dat de belastingrechter niet bevoegd is op een verzoek tot kwijtschelding te beslissen. Tegen een afwijzende beschikking van de ontvanger op een verzoek tot kwijtschelding staat administratief

Read more

Huurrecht kan ondernemingsvermogen vormen (proefprocedure)

15 augustus 2016 – In deze proefprocedure oordeelt de Hoge Raad dat een huurrecht ondernemingsvermogen kan vormen. De huur is aftrekbaar van de winst. Voor het privégebruik van de woning vindt een bijtelling plaats.

B is ondernemer en woont met zijn gezin in een huurwoning. In deze woning gebruikt hij een werkkamer voor werkzaamheden als acquisitie, planningen en administratie. De werkkamer vormt geen zelfstandig gedeelte van de woning in de zin van art. 3.16 lid 1 Wet IB. De kamer beslaat iets meer dan 11% van het totaal van de woning. De

Read more